ZESPÓŁ

Jerzy Wieczorek

Dyrektor

Marlena Jaworska

Wicedyrektor

Katarzyna Stec

Wicedyrektor

Aleksandra Krupa

Wychowawca Grupy "Skrzaty"

Katarzyna Stec

Wychowawca Grupy "Motylki"

Agnieszka Wójcik

Wychowawca Grupy "Stokrotki

Iwona Woźniak

Pomoc Nauczyciela

Joanna Igras

Pomoc Nauczyciela

Ewelina Woźniak

Pomoc Nauczyciela

Adriana Sak

Psycholog

Magdalena Segit-Krajewska

Fizjoterapeuta, Terapeuta SI

Agnieszka Jęczeń

Neurologopeda

Małgorzata Fit

Logopeda

Kalina Wirgowska

Oligofrenopedagog

Agnieszka Michniowska

Terapeuta ręki

Ewa Rak

Rytmika

Katarzyna Smyk

Katecheza

Marek Bonat i Cookie

Dogoterapeuta i pies

Zespół - Opis Specjalistyczny:

Zespół psychologów, psychiatrów pedagogów, logopedów, których charakteryzuje wysoki poziom przygotowania zawodowego, a także wysoka skuteczność diagnostyczna i terapeutyczna.

miss dr

JERZY WIECZOREK

Dyrektor
OPIS SPECJALISTYCZNY:

Specjalizacja z psychiatrii I st. 1996 r. Kierunkowe kursy specjalizacyjne: terapia rodzin, psychoterapia indywidualna, interwencja kryzysowa, szkoła trenerów, akademia coachingu. Praca: asystent w Klinice Psychiatrii Akademii Medycznej w Lublinie (1989-1996), terapeuta rodzinny w Wielospecjalistycznej Poradni Terapii Rodzin w Lublinie (1994-2006), lekarz psychiatra w specjalistycznych poradniach w Lublinie, Łęcznej, Puławach i Lubartowie. Od 2004 indywidualna praktyka lekarska. Laur Pacjenta w woj. lubelskim w 2013 i 2014 roku..

miss dr

MARLENA JAWORSKA

Wicedyrektor
OPIS SPECJALISTYCZNY:

Opis w trakcie przygotowania..

miss dr

KATARZYNA STEC

Wicedyrektor
OPIS SPECJALISTYCZNY:

Jestem oligofrenopedagogiem, absolwentką Wydziału Psychologii i Pedagogiki UMCS. Ukończyłam studia podyplomowe w zakresie Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz Organizacji i zarządzania oświatą w Wyższej Szkole Humanitas. Mam wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową, zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz zaburzeniami zachowania. Cały czas rozwijam swój praktyczny warsztat pracy uczestnicząc w kursach, szkoleniach i konferencjach. Ukończyłam m.in.: 3-modułowy kurs bazowy Terapia Behawioralna w Teorii i Praktyce, kurs Nauczanie Kierowane, Ruch Rozwijający W.Sherborne, szkolenia z zakresu alternatywnych metod komunikacji, treningu umiejętności społecznych, pedagogiki zabawy, logorytmiki, edukacji i terapii dzieci ze spektrum autyzmu, zaburzeń psychicznych i rozwojowych u dzieci a także programu TEACCH. Posiadam też uprawnienia do prowadzenia zajęć Integracji Funkcji Wykonawczych i Treningu Zastępowania Agresji. Prywatnie jestem mamą dwójki dzieci.

miss dr

ALEKSANDRA KRUPA

Wychowawca Grupy "Skrzaty"
OPIS SPECJALISTYCZNY:

Opis w trakcie przygotowania..

miss dr

KATARZYNA STEC

Wychowawca Grupy "Motylki"
OPIS SPECJALISTYCZNY:

Jestem oligofrenopedagogiem, absolwentką Wydziału Psychologii i Pedagogiki UMCS. Ukończyłam studia podyplomowe w zakresie Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz Organizacji i zarządzania oświatą w Wyższej Szkole Humanitas. Mam wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową, zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz zaburzeniami zachowania. Cały czas rozwijam swój praktyczny warsztat pracy uczestnicząc w kursach, szkoleniach i konferencjach. Ukończyłam m.in.: 3-modułowy kurs bazowy Terapia Behawioralna w Teorii i Praktyce, kurs Nauczanie Kierowane, Ruch Rozwijający W.Sherborne, szkolenia z zakresu alternatywnych metod komunikacji, treningu umiejętności społecznych, pedagogiki zabawy, logorytmiki, edukacji i terapii dzieci ze spektrum autyzmu, zaburzeń psychicznych i rozwojowych u dzieci a także programu TEACCH. Posiadam też uprawnienia do prowadzenia zajęć Integracji Funkcji Wykonawczych i Treningu Zastępowania Agresji. Prywatnie jestem mamą dwójki dzieci.

miss dr

AGNIESZKA WÓJCIK

Wychowawca Grupy "Stokrotki"
OPIS SPECJALISTYCZNY:

Jestem absolwentką pedagogiki o specjalności psychopedagogika specjalna z logopedią na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Ukończyłam studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki w Wyższej Szkole Humanitas. Odbyłam szkolenia dotyczące pracy z dzieckiem z autyzmem organizowane przez ISKRA w Lublinie, program TEACCH w pracy z dzieckiem autystycznym zorganizowane przez Centrum Edukacji i Wspomagania w Rozwoju Dziecka oraz trening umiejętności społecznych dzieci i młodzieży. Ukończyłam szkolenie dotyczące ,,pomocy wspierających porozumiewanie się” prowadzone przez Stowarzyszenie na rzecz Propagowania Wspomagających Sposobów Porozumiewania się- Mówić bez Słów. Uczestniczyłam w Międzynarodowej Konferencji Autyzm bez przemocy- zorganizowanej przez Fundację Prodeste. W mojej pracy kładę duży nacisk na rozwój dziecka z autyzmem poprzez zabawę oraz metody dzięki którym dziecko staje się jak najbardziej samodzielne. Chciałabym nadal poszerzać swoją wiedzę i umiejętności w tym zakresie.

miss dr

IWONA WOŹNIAK

Pomoc Nauczyciela
OPIS SPECJALISTYCZNY:

Ukończyłam studia licencjackie : Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z pedagogiką M. Montesori na WSP Korczak. Obecnie jestem w trakcie studiów magisterskich. Odbyłam szereg szkoleń dotyczących pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu m.in. Terapia niedyrektywna dzieci autystycznych i dzieci z zaburzeniami zachowania, Praktyczne parametry diagnozy i terapii autyzmu, Od prostych do zaawansowanych pomocy wspierających porozumiewanie się – alternatywne metody komunikacji, Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem. W swojej pracy zwracam szczególną uwagę na uspołecznianie i usamodzielnianie dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. Prywatnie jestem dumną mamą siódemki dzieci.

.

miss dr

JOANNA IGRAS

Pomoc Nauczyciela
OPIS SPECJALISTYCZNY:

Jestem absolwentką Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Ukończyłam studia licencjackie na kierunku pedagogika w specjalności terapia pedagogiczna i surdopedagogika oraz studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna w specjalności pedagogika integracyjna i włączająca. Obecnie jestem w trakcie studiów podyplomowych-Oligofrenopedagogika. Swoją praktykę zawodową odbyłam w Domu Rodzinnym nr 1 w Lublinie, w Centrum Medycznym Sanus w Lublinie, w Środowiskowym Domu Samopomocy typ B i C działającym w strukturze zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie a także w Niepublicznym przedszkolu Muzycznym Stonoga. Odbyłam szkolenia z zakresu terapii i edukacji dzieci z autyzmem, komunikacji wspomagającej i alternatywnej oraz treningu umiejętności społecznych. Ukończyłam kurs pierwszego stopnia Metody Fonogestów MÓWIMY Z FONOGESTAMI, warsztaty terapeutyczno – muzyczne – Fitness terapeutyczny dla dzieci, a także szkolenie Metoda Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne.

miss dr

EWELINA WOŹNIAK

Pomoc Nauczyciela
OPIS SPECJALISTYCZNY:

Opis w trakcie przygotowania..

miss dr

ADRIANA SAK

Psycholog
OPIS SPECJALISTYCZNY:

Jestem absolwentką KUL na kierunku Psychologia o specjalności Psychologia kliniczna, osobowości, zdrowia i psychoterapii. Ukończyłam studia podyplomowe z zakresu Wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi w WSEI w Lublinie oraz Terapię poznawczo- behawioralną dzieci i młodzieży, a także Neuropsychologię kliniczną dziecka w Centrum CBT w Warszawie. Odbyłam kursy i szkolenia z zakresu diagnozy rozwoju intelektualnego, diagnozy i terapii zaburzeń psychicznych i rozwojowych, terapii i edukacji dzieci z ASD, treningu umiejętności społecznych, terapii neurobiologicznej, terapii dzieci z problemami emocjonalnymi i behawioralnymi Metodą Kids Skills- Dam Radę. Posiadam uprawnienia do prowadzenia terapii funkcji wykonawczych oraz Treningu Zastępowania Agresji. Ukończyłam I i II stopień komunikacji alternatywnej Makaton oraz I stopień języka migowego. Posiadam kilkuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z autyzmem.

miss dr
Magdalena Segit- Krajewska
Fizjoterapeuta, Terapeuta SI
OPIS SPECJALISTYCZNY:

Opis w trakcie przygotowania..

miss dr

AGNIESZKA JĘCZEŃ

Neurologopeda
OPIS SPECJALISTYCZNY:

Jestem absolwentem filologii polskiej UMCS ze specjalizacją logopedyczną i pedagogiczną. Ukończyłam także 2-letnie neurologopedyczne studia podyplomowe i kulturoznawstwo na UMCS. Posiadam certyfikaty Tomatisa i Johansena uprawniające do prowadzenia terapii tymi metodami. Odbyłam praktyki na oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży w Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie. Ukończone kursy i szkolenia: Kurs doskonalący w Warszawie – „Zastosowanie integracji sensorycznej w zaburzeniach rozwoju mowy u dzieci od trzeciego roku życia”, Logorytmika -Ruch-Słuch-Słowo Certyfikat uprawniający do prowadzenia zajęć logorytmicznych Konferencja „Światowe innowacje łączące medycynę, inżynierię oraz technologię w diagnozowaniu i terapii autyzmu” Lublin: AAC - praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się, WARSZTATY NEUROLOGOPEDYCZNE – MODUŁ I: Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych, związanych z pobieraniem pokarmów i nadawaniem mowy. Szkolenie nt.”Mowa i komunikacja u osób z autyzmem” Trening umiejętności społecznych (TUS) dzieci i młodzieży, Kluczowe elementy współczesnych metod terapii jąkania - Rzeszów, Konferencja naukowo-szkoleniowa: Standardy diagnozowania i terapii zaburzeń mowy, I Sympozjum „Ryzyko, diagnoza i terapia ASD u najmłodszych dzieci”, „Zaburzenia mowy u dzieci ze schorzeniami neuropsychiatrycznymi” - Lublin, „Jesienne inspiracje logopedyczne – propozycje autorskich scenariuszy zajęć terapeutycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym” - szkolenie Instytutu Edukacji Logopedycznej w Lublinie.

miss dr

MAŁGORZTA FIT

Logopeda
OPIS SPECJALISTYCZNY:

Jestem pedagogiem , logopedą , absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Prowadzę terapię logopedyczną w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Swoje kwalifikacje stale podnoszę uczestnicząc w szkoleniach i kursach. Prywatnie jestem żoną i mamą Damiana i Alicji.

miss dr

KALINA WIRGOWSKA

Oligofrenopedagog
OPIS SPECJALISTYCZNY:

Jestem absolwentką studiów pedagogicznych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Aby ubogacić swój warsztat pracy ukończyłam studia podyplomowe oraz uczestniczyłam w licznych kursach i szkoleniach. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie Profilaktyka i terapia trudności wychowawczych –pomoc dziecku i rodzinie - trzy semestralne studia podyplomowe Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie " Terapia pedagogiczna, Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitcja osób z niepełnosprawnością intelektualną. Kurs „ Praktyczne wykorzystanie technik Stosowanej analizy Zachowania w praktyce terapeutyczno- edukacyjnej” (kurs III stopniowy z metody behawioralnej w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjno- terapeutycznych , w szczególności z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu , z zaburzeniami zachowania.) Roczny kurs z pedagogiki zabawy i metodyki pracy z grupą. Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie – obecnie - „ KLANZA”. Kurs kwalifikacyjny z glottodydaktyki i glottoterapii.
Program Profilaktyczno – Terapeutyczny p.t. „Odczuwaj, ufaj, mów”.
Wstęp do socjoterapii ( 30 godzin dydaktycznych ). Kurs „Niekonwencjonalne techniki plastyczne, Centrum Rozwoju Dziecka w Lublinie. Warsztaty Umiejętności Wychowawczych – część I. Szkoła dla rodziców i wychowawców – „Bez porażek” (30 godzin). Centrum Szkoleniowe Stowarzyszenia na rzecz Rodziny w Warszawie
Uzyskałam certyfikaty:
Certyfikat Monachijska Funkcjonalna diagnostyka rozwojowa
Certyfikat ukończeni szkolenia „Diagnoza , obraz kliniczny , modele leczenia w zaburzeniach psychicznych i rozwojowych u dzieci i młodzieży. Niepubliczny Ośrodek Szkolenia Nauczycieli „Poza-Schematami w Warszawie.
Ukończyam szkolenia:
Szkolenie „ Podstawy integracji sensorycznej”
Praktyczne parametry diagnozy i terapii autyzmu
Patofizjologia autyzmu
Profile lingwistyczne w zespole aspargera
Wykorzystanie seksualne dzieci. Wstępna diagnoza oraz interwencja prawna i psychologiczna na rzecz dziecka krzywdzonego seksualnie i jego rodziny
Funkcjonowanie poznawcze społęczno-emocjonalne i seksualne dziecka w kolejnych fazach rozwojowych.
Od prostych do zaawansowanych pomocy wspierającyh porozumiewanie się.
Trening umiejetności społecznych dzieci i młodzieży.
"Zaburzenia przetwarzania słuchowego (C )APD. Nowe możliwości diagnozy i terapii"
Trening Pewności siebie".

miss dr
AGNIESZKA MICHNIOWSKA
Terapeuta ręki
OPIS SPECJALISTYCZNY:

Jestem absolwentką Instytutu Wychowania Artystycznego WSP w Częstochowie oraz podyplomowych studiów Arteterapii WSSP w Lublinie i Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka WSP im. Janusza Korczaka w Warszawie.
Dodatkowo ukończyłam kurs terapii pedagogicznej TWP w Lublinie oraz kurs terapii ręki i umiejętności grafomotorycznych w Centrum Kształcenia  "Dobra Kadra" w Warszawie. Do tej pory brałam udział w szeregu kursów, szkoleń i konferencji o tematyce autystycznej, prowadzonych przez Fundację "Synapsis" w Warszawie i Fundację "Alfa" w Lublinie. Praca z Dziećmi w "Tajemniczym Ogrodzie" jest moją pasją, której oddaję się od początku powstania Przedszkola.

miss dr

EWA RAK

Rytmika
OPIS SPECJALISTYCZNY:

Jestem absolwentką Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na Wydziale Nauk Społecznych - kierunek: Pedagogika. Wykształcenie uzupełniłam licznymi kursami i szkoleniami w zakresie oligofrenopedagogiki, sztuki oraz wczesnego wspomagania uczniów ze spektrum autyzmu. Uczestniczyłam w wielu warsztatach dla nauczycieli Rytmiki . Jestem również absolwentką Ogniska Muzycznego na fortepian. Obecnie od kilku lat uczę muzyki w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 26 w Lublinie oraz pracuję jako muzykoterapeuta w Krajowym Towarzystwie Autyzmu oddział Lublin. Byłam uczestnikiem licznych szkoleń dotyczących komunikacji alternatywnej i wspomagającej w terapii i pracy z osobami z autyzmem, a także innych szkoleń doskonalących warsztat. W swojej pracy stosuję muzykoterapię aktywną jak również receptywną.

miss dr

KATARZYNA SMYK

Katecheza
OPIS SPECJALISTYCZNY:

Jestem absolwentką Wydziału Pedagogiki UMCS, podyplomowych studiów z zakresu Surdopedagogiki, oligofrenopedagogiem, posiadającym uprawnienia do pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu.  Absolwentką Kolegium Teologicznego Archidiecezji Lubelskiej. Ukończyłam I, II oraz III stopień szkolenia z zakresu terapii behawioralnej oraz liczne kursy i szkolenia . Pracuję jako katecheta oraz  nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. Jestem stale otwarta na nową wiedzę oraz metody terapii. W pracy z dziećmi jestem ciepła, dbająca o dobrą atmosferę i szczęście dziecka. Preferuję przyjazne i wspierające kontakty międzyludzkie.

miss dr
MAREK BONAT I COOKIE
Web Designer
OPIS SPECJALISTYCZNY:

Opis w trakcie przygotowania..